شرکت حمل و نقل بین المللی ره گشایان ترابر با مسئولیت محدود

021-88888

اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

  1. داود دانش جعفری - رئیس هیئت مدیره
  2. میلاد امینی – عضو موظف هیئت مدیره
  3. مهدی امیدی – عضو موظف هیئت مدیره
  4. سید احمدرضا دستغیب – عضو هیئت مدیره
  5. رضا سهم دینی – عضو هیئت مدیره