شرکت حمل و نقل بین المللی ره گشایان ترابر با مسئولیت محدود

021-88888

تاریخچه تشکیل صندوق

تاریخچه تشکیل صندوق

لایحه حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع)که در آن تأسیس صندوق سرمایه گذاری طرح حرم­های مطهر پیش بینی شده بود در سال 1381 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.در ادامه و در سال 1384 با اضافه شدن محدوده بافت پیرامون حرم مطهر حضرت معصومه (س) لایحه پیشنهادی دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. پیرو آن اساسنامه صندوق در سال 1387 به تصویب هیأت محترم وزیران رسید. در سال 1388 با اضافه شدن محدوده بافت فرسوده پیرامون حرم­های مطهر حضرت احمد بن موسی (ع)و حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)به محدوده فعالیت صندوق و پاره­ای اصلاحات دیگر، اصلاحیه قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. که پس از تشکیل نخستین جلسه هیأت امنای صندوق و انتخاب اعضای هیأت مدیره توسط ایشان و تمهید مقدمات کار در نهایت فعالیت اجرایی صندوق از اواخر سال 1389 رسماً آغاز و اصلاحیه اساسنامه صندوق نیز در تیرماه سال 1392 به تصویب هیات محترم وزیران رسید.