شرکت حمل و نقل بین المللی ره گشایان ترابر با مسئولیت محدود

021-88888

چشم انداز

چشم ­انداز

نیل به نهاد مالی پیشرو در عرصه تجهیز و تأمین منابع مالی برای بهسازی و نوسازی شهری در محدوده­های موضوع فعالیت صندوق