شرکت حمل و نقل بین المللی ره گشایان ترابر با مسئولیت محدود

021-88888

طرح مصوب پیرامون حرم امام رضا (ع)

طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع)

طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر توسط مهندسین مشاور طاش تهیه و در سال ۱۳۷۸ در شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون مادۀ پنج به تصویب رسید.

 

در شهریور ۱۳۹۶ شورای عالی معماری و شهرسازی لغو طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر را به تصویب رساند. و «برنامۀ راهبردی بهسازی و هدایت موزون توسعه در بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع)» را مورد بررسی و ملاک عمل قرار داد.

با این حال آبان ماه 1398 استاندار خراسان رضوی اعلام نمود که نقشه راه بازسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی مورد توافق وزارت راه و شهرسازی و شهرداری مشهد قرار گرفته‌ است؛ و مقرر شد وزارت راه و شهرسازی و شهرداری مشهد به صورت مشترک تا پایان سال 1398 نسبت به تهیه طرح تفصیلی جدید با در نظر گرفتن مبانی شهرسازی و دغدغه های موجود در بافت پیرامون حرم مطهر رضوی اقدام و آن را در شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب برسانند، لیکن شورای عالی شهرسازی خود به صورت مستقیم به این موضوع ورود کرد. این اقدام، اعتراض شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر مشهد را در پی داشت و شهرداری مشهد در تاریخ 17/12/1396 از وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شکایت می نماید و دیوان عدالت اداری نیز در تاريخ 30/2/1397 دستور موقت توقف عمليات اجرايي مصوبه شورای عالی را صادر نمود.

موضوع بازنگری طرح محدوده پیرامون حرم مطهر رضوی و تهیه طرح تفضیلی ویژه و بر اساس رعايت دقيق تذكرات مقام معظم رهبري، مندرج در نامه شماره 88/1 مورخ 5/1/86، استمرار هويت معنوي در بافت پيرامون حرم مطهر امام رضا (ع) و حفاظت از قداست و روحانيت مكان، ايجاد زمينه‌هاي حضور و اسكان زائران كم درآمد در محدوده بافت پيرامون حرم مطهر، حمايت از جمعيت مجاور باقيمانده در بافت پيرامون حرم مطهر و صيانت از حقوق مجاوران و كسبه مشاغل خرد و تعیین تکلیف حقوق مکتسبه ایجاد شده در بافت پیرامون حرم مطهر و توافقات صورت گرفته وفق صورتجلسه مورخ 13/5/98 ، از سوی وزارت راه و شهرسازی به دانشگاه تهران واگذار شده است.