شرکت حمل و نقل بین المللی ره گشایان ترابر با مسئولیت محدود

021-88888

کمک به احداث زائرسرای اقشار کم درآمد

وجود بیش از 800 هکتار بافت فرسوده پیرامون حرم های مطهر حضرت رضا (ع) ، حضرت معصومه (س) ، حضرت احمد بن موسی (ع) و حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) که البته این بافتهای پیرامونی هیچگونه تناسب و تطابقی با شأن و منزلت حرمهای مطهر ندارند و روند بسیار کند پیشرفت امر بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم های مطهر به نحوی که در محدوده بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر رضوی که فعالیتهای بهسازی و نوسازی آن از سال 1371 شروع شده و با مشارکت دولت ، شهرداری و آستان قدس شرکتی مخصوص این محدوده تأسیس و اختیارات شهرداری نیز بدان محول شده است تاکنون فقط 55 درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شده است. در خصوص سایر محدوده ها عقب ماندگی اجرای طرحها بسیار زیاد بوده به نحوی که پیشرفت فیزیکی وجود بیش از 800 هکتار بافت فرسوده پیرامون حرم های مطهر حضرت رضا (ع) ، حضرت معصومه (س) ، حضرت احمد بن موسی (ع) و حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) که البته این بافتهای پیرامونی هیچگونه تناسب و تطابقی با شأن و منزلت حرمهای مطهر ندارند و روند بسیار کند پیشرفت امر بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم های مطهر به نحوی که در محدوده بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر رضوی که فعالیتهای بهسازی و نوسازی آن از سال 1371 شروع شده و با مشارکت دولت ، شهرداری و آستان قدس شرکتی مخصوص این محدوده تأسیس و اختیارات شهرداری نیز بدان محول شده است تاکنون فقط 55 درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شده است. در خصوص سایر محدوده ها عقب ماندگی اجرای طرحها بسیار زیاد بوده به نحوی که پیشرفت فیزیکی وجود بیش از 800 هکتار بافت فرسوده پیرامون حرم های مطهر حضرت رضا (ع) ، حضرت معصومه (س) ، حضرت احمد بن موسی (ع) و حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) که البته این بافتهای پیرامونی هیچگونه تناسب و تطابقی با شأن و منزلت حرمهای مطهر ندارند و روند بسیار کند پیشرفت امر بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم های مطهر به نحوی که در محدوده بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر رضوی که فعالیتهای بهسازی و نوسازی آن از سال 1371 شروع شده و با مشارکت دولت ، شهرداری و آستان قدس شرکتی مخصوص این محدوده تأسیس و اختیارات شهرداری نیز بدان محول شده است تاکنون فقط 55 درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شده است. در خصوص سایر محدوده ها عقب ماندگی اجرای طرحها بسیار زیاد بوده به نحوی که پیشرفت فیزیکی