شرکت حمل و نقل بین المللی ره گشایان ترابر با مسئولیت محدود

021-88888

پیرامون حرم مطهر حضرت معصومه (س)

الف: طرح تملک و مرمت خانه تاریخی شاکری

 

نام اثر

نام مالک

قدمت اثر

کاربری فعلی

مساحت کل

وضعیت در بافت

آدرس

خانه شاکری

3 دانگ شهرداری قم-

 3 دانگ ورثه مرحوم شاکری

قاجار

مسکونی

عرصه:

730 مترمربع

اعیان: -

فرسوده

(واجد ارزش)

محله آقا سید حسن کوچه 112 طالقانی و کوچه 6 چهار مردان

 

 

ب: پروژه میدان شهید مطهری

 

بلوک

کل

عرصه

زیربنا

ایستگاه

راه و باز

فایل ساخت

رواق

راسته بازار

تجاری

اقامتی

اداری

جمع

پارکینگ و انبار

کل

1

8.500

1500

-

7000

1500

1500

15000

10000

-

28000

14000

42000

2

4.500

-

500

4000

1500

500

6000

5000

-

13000

8000

21000

3

4.000

-

1000

3000

500

500

6000

6000

-

13000

6000

19000

4

11.500

-

1500

10000

1500

1000

30500

20000

-

53000

27000

80000

5

9.500

1500

3000

5000

-

-

-

-

25000

25000

11000

36000

6

2.500

-

1000

1500

-

-

4500

-

4500

9000

3000

12000

7

3.000

-

500

2500

-

-

4000

-

12000

16000

7000

23000

8

10.000

1500

1000

7500

-

-

20000

18000

4000

42000

20000

62000

9

3.000

-

-

3000

-

-

6000

14000

-

20000

6000

26000

جمع

56.500

4500

8500

43500

5000

3500

92000

73000

45500

219000

103000

321000

 

 

ج: پروژه SW02